Właściwości fizykochemiczne wytworów papierniczych

■ Równomierność grubości jest cechą szczególnie ważną dla kartonów, preszpanów i niektórych rodzajów tektur, ze względu na dalsze ich wykorzystanie w przetwórstwie papierniczym. Grubość wytworów mierzy się najczęściej za pomocą śruby mikrometrycznej z dokładnością do 0,01 mm.

■ Pewne rodzaje wytworów papierniczych powinny mieć dobrą przezroczystość, np. kalka kreślarska. Badanie przezroczystości polega na wzrokowej ocenie tekstu lub rysunku po przyłożeniu do niego kalki kreślarskiej.

■ Chłonność liniowa jest najistotniejszą cechą bibuł atramentowych i filtracyjnych. Chłonność liniowa wytworów papierniczych jest określana przez wysokość wzniesienia cieczy na zanurzonym w niej pasku badanego wytworu papierniczego, w określonym czasie i znormalizowanych warunkach. Chłonność liniowa bibuły atramentowej, mierzona za pomocą paska bibuły o wymiarach 15×200 mm, zanurzonej 5 mm w atramencie przez 10 minut, powinna wynosić minimum 30 mm.

■ Zanieczyszczenia powierzchni wytworów papierniczych nazywa się cętkami lub plamami. Cętkowatość jest to zanieczyszczenie powierzchni wytworu małymi plamkami, które można zauważyć nie uzbrojonym okiem.

Cętki dzieli się na:

— cętki pochodzenia włóknistego, np. kora, paździerze, pęczki nie rozdzielonych włókien, kawałki nie roztartej makulatury,

— cętki niemetaliczne i organiczne, np. wypełniacze, siarczan(VI) glinu, wapno, piasek, węgiel, barwniki, skrobia, siarczany(IV),

— cętki metaliczne, np. żelazo, miedź, ołów i ich związki,

— cętki różnego pochodzenia, np. żywica, tłuszcz, oleje mineralne, guma i inne.

Liczba cętek wzrasta ze wzrostem klasy wytworu papierniczego. Liczbę cętek określa się licząc je nie uzbrojonym okiem po obu stronach arkusza wytworu na powierzchni kontrolnej (np. 100x x 100 mm), a następnie przelicza na powierzchnię 1 m² wytworu.

■ Pylenie następuje w wyniku odrywania się od powierzchni papieru drobnych cząsteczek wypełniaczy i włókien pod wpływem tarcia, zginania i innych działań mechanicznych. Występuje głównie w wytworach o powierzchni szorstkiej lub matowej. Pylenie nie może być nadmierne, gdyż mogłoby ono powodować zabrudzenie elementów urządzeń powielających, czcionek maszyn drukarskich i inne niekorzystne skutki.

■ Białość jest jedną z ważniejszych cech, która powinna charakteryzować papiery do pisania, rysowania i kreślenia. Osiąga się ją, stosując masę celulozową bieloną wypełnioną środkami o wysokiej białości. Na białość wytworu ma wpływ także stosowana do jego wyrobu woda.

■ Wilgotność papierów i kartonów powinna wynosić 6-9%, natomiast tektur 7 – 12%. Wyższa wilgotność powoduje deformację wytworów papierniczych, dlatego powinny być one przechowywane w suchych i przewiewnych magazynach o wilgotności względnej powietrza 40-65%.

■ Przesiąkliwość tłuszczów jest cechą szczególnie ważną dla wytworów służących do opakowania tłustych środków spożywczych. Najwyższe wymagania w tym zakresie stawia się kolejno: pergaminom sztucznym i papierom pakowym pergaminowym, a następnie papierom półpergaminowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *